Zameranie:

¨ Diaľkové a miestne optické a metalické kabelizácie

¨ Transportné siete PDH, SDH, WDM,...

¨ Dátové siete LAN, MAN, WAN, ATM, IP backbone, štrukturované kabeláže

¨ Telefónne ústredne, pobočkové a verejné

¨ Rozhlasové a informačné systémy

¨ Poplachové systémy: EPS—elektrická požiarna signalizácia, PSN-poplachový systém narušenia, CCTV-kamerové systémy, Prístupové a dochádzkové systémy, perimetria

¨ Rádiové siete

¨ Dispečerské komunikačné zariadenia

Služby:

¨ Vykonávanie prípravnej predprojektovej činnosti, najmä vypracúvanie stavebných zámerov verejných prác, investičných zámerov ,štúdií, územnoplánovacích prieskumov a rozborov komplexných výhľadových inžinierskych dokumentácii a variantných štúdii

¨ Vykonávanie komplexnej projektovej činnosti, najmä na vypracovanie návrhov a dokumentácie umiestňovania stavieb a ich zmien vrátane ich vnútorného vybavenia a exteriéru ,ako aj rekonštrukcií a modernizácií budov.

¨ Spracúvanie príslušnej časti územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie.

¨ Vykonávanie projektového manažmentu, najmä na riadenie projektu a na koordináciu čiastkových  projektov a vykonávanie odborného autorského dohľadu nad uskutočňovaním stavieb podľa schválenej projektovej dokumentácie.

¨ Zastupovanie investora pri príprave a uskutočňovania stavieb.

¨ Vyhotovovanie podkladov na hodnotenie vplyvu stavby na životné prostredie.

¨ Vyhotovovanie projektovej dokumentácie týkajúcej sa technického technologického a energetického  vybavenia stavieb

¨ Poskytovanie technického a ekonomického poradenstva týkajúce sa technického technologického a energetického vybavenia stavieb.